موضوع: "شب قدر"

مراسم احیا شب بیست و یک ماه رمضان

دوستان عزیز ما را از نظرات ارزشمند خودتان محروم نسازید.
در لحظه لحظه مناجات هایتان با خدا،شدیداً التماس دعا.