موضوع: "شوال"

متأسفانه، چیزی برای نمایش وجود ندارد...
در لحظه لحظه مناجات هایتان با خدا،شدیداً التماس دعا.